YERKÖY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
İHALE İLANI
 
            Yerköy İlçe Merkezi Akpınar, Arifoğlu, Arslanhacılı, Büyükçalıklı, Belkavak, Çakırhacılı, Çamdibi, Derebağ, Derecik, Göçerli, Hacıçeşmesi, Hacılı, Hacıosmanlı, Harkaşan, Küçükçalıklı, Karacaağaç, Köycü, Orhan, Saray, Sedir, Sekili, Susuz, Terzili, Topaç, Yukarıelmahacılı ve Yerköy Köylerine  Ait Kilitli Parke Yapım İşi Yerköy Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 inci Maddesine Göre, Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Yerköy/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası
:
0 354 516 23 77- 0 354 516 23 77
c) Elektronik Posta Adresi
:
-
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
-www.yerkoy.gov.tr

2-İhale Konusu Yapım İşinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Kilitli Parke ve Bordür Yapım İşi
b) Yapılacağı yer
:
Akpınar, Arifoğlu, Arslanhacılı, Büyükçalıklı, Belkavak, Çakırhacılı, Çamdibi, Derebağ, Derecik, Göçerli, Hacıçeşmesi, Hacılı, Hacıosmanlı, Harkaşan, Küçükçalıklı, Karacaağaç, Köycü, Orhan, Saray, Sedir, Sekili, Susuz, Terzili, Topaç, Yukarıelmahacılı ve Yerköy Köylerine
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu Yerköy/YOZGAT
b) Tarihi ve saati
:
02.05.2018     Saat: 14.00

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
a ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
 
 
c )  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 
ç )
 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
 
d ) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 
e ) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a) ve (b) maddelerde yer alan belgelerin ayrı, ayrı sunulması zorunludur.
 
f) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
4.2.1. Gerçekleştirilen taahhütler kapsamında sunulacak belgeler;
İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50' sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ikincil mevzuatı olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenen yukarıda sayılan bentler kapsamındaki iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
 
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini ayrı, ayrı sağlaması zorunludur.
 
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,  idari şartnamede açıklandığı şekilde standart forma ve durumuna uygun Ortak Durum Belgesinin de iş deneyim belgesi ile birlikte sunulması zorunludur.
 
İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi, tutarının tespiti ile güncellenmesine ilişkin kriterler ve kabul edilecek belgeler ile iş deneyim belgelerine ilişkin diğer hususlar idari şartnamede yer almaktadır.
 
4.2.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen; A/V Gurubu işler, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
                                     
4.2.3. Mezuniyet belgeleri/diplomalar:
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olanların diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
 
5. İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 
7. İhale dokümanının görülmesi ve alınması:
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve CD ortamında 500,00.-TL(Beşyüz Türk Lirası) bedel karşılığı Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Birlik Odası Yerköy/YOZGAT adresinden temin edilebilir.  İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını almaları zorunludur.
 
8. Teklifler, 02/05/2018, saat 14:00'a kadar Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Birlik Odası Yerköy/YOZGAT adresine elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Yerköy Köylere Hizmet Götürme Birliği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
13. Teklif kapsamında sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu ekler, taşımaları gereken kriterler ve değerlendirilmeleri ile ilgili diğer hususlar İdari Şartnamede yer almaktadır.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         Tuncay DURSUN
                                                                                                                                             Kaymakamı
                  Birlik Başkanı                                       
 
 
 
24.04.2018  V.H.K.İ.  Uğur DEMİR
24.04.2018  Birlik Müdürü Veysel KOÇAK                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
YERKÖY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
İHALE İLANI
 
            Yerköy İlçesi Aşağıelmahacılı Köyü Cazibeli Kapalı Sulama Sistemi Projesi Yapım İşi Yerköy Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 inci Maddesine Göre, Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Yerköy/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası
:
0 354 516 23 77- 0 354 516 23 77
c) Elektronik Posta Adresi
:
-
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
-www.yerkoy.gov.tr

2-İhale Konusu Yapım İşinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Aşağıelmahacılı Köyü Cazibeli Kapalı Sulama Sistemi Projesi Yapım İşi
b) Yapılacağı yer
:
Aşağıelmahacılı Köyü
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu Yerköy/YOZGAT
b) Tarihi ve saati
:
02.05.2018     Saat : 14.30

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 
a ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


 
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
 
c )  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 
ç )
 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
 
d ) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 
e ) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a) ve (b) maddelerde yer alan belgelerin ayrı, ayrı sunulması zorunludur.
 
f) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
4.2.1. Gerçekleştirilen taahhütler kapsamında sunulacak belgeler;
İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50' sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ikincil mevzuatı olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenen yukarıda sayılan bentler kapsamındaki iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
 
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini ayrı, ayrı sağlaması zorunludur.
 
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,  idari şartnamede açıklandığı şekilde standart forma ve durumuna uygun Ortak Durum Belgesinin de iş deneyim belgesi ile birlikte sunulması zorunludur.
 
İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi, tutarının tespiti ile güncellenmesine ilişkin kriterler ve kabul edilecek belgeler ile iş deneyim belgelerine ilişkin diğer hususlar idari şartnamede yer almaktadır.
 
4.2.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen; A/IV Gurubu işler, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
                                     
4.2.3. Mezuniyet belgeleri/diplomalar:
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olanların diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
 
5. İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


 
7. İhale dokümanının görülmesi ve alınması:
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve CD ortamında 250,00.-TL(İkiyüzelli Türk Lirası) bedel karşılığı Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Birlik Odası Yerköy/YOZGAT adresinden temin edilebilir.  İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını almaları zorunludur.
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Birlik Odası Yerköy/YOZGAT adresine elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Yerköy Köylere Hizmet Götürme Birliği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
13. Teklif kapsamında sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu ekler, taşımaları gereken kriterler ve değerlendirilmeleri ile ilgili diğer hususlar İdari Şartnamede yer almaktadır.
 
 
 
 
                                                                                                                                         Tuncay DURSUN
                                                                                                                                              Kaymakam
                     Birlik Başkanı                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
24.04.2018.Birlik Memuru  Sinan YILDIZ
24.04.2018 Birlik  Müdürü Veysel KOÇAK                                                                                                                                                                         
YERKÖY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
İHALE İLANI
 
            Yerköy İlçesi Kördeve Köyü Cazibeli Kapalı Sulama Sistemi Projesi Yapım İşi Yerköy Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 inci Maddesine Göre, Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Yerköy/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası
:
0 354 516 23 77- 0 354 516 23 77
c) Elektronik Posta Adresi
:
-
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
-www.yerkoy.gov.tr

2-İhale Konusu Yapım İşinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Kördeve Köyü Cazibeli Kapalı Sulama Sistemi Projesi Yapım İşi
b) Yapılacağı yer
:
Kördeve  Köyü
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu Yerköy/YOZGAT
b) Tarihi ve saati
:
02.05.2018     Saat : 15.00

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
a ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
 
c )  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 
ç )
 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
 
d ) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 
e ) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a) ve (b) maddelerde yer alan belgelerin ayrı, ayrı sunulması zorunludur.
 
f) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
4.2.1. Gerçekleştirilen taahhütler kapsamında sunulacak belgeler;
İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50' sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ikincil mevzuatı olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenen yukarıda sayılan bentler kapsamındaki iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
 
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini ayrı, ayrı sağlaması zorunludur.
 
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,  idari şartnamede açıklandığı şekilde standart forma ve durumuna uygun Ortak Durum Belgesinin de iş deneyim belgesi ile birlikte sunulması zorunludur.
 
İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi, tutarının tespiti ile güncellenmesine ilişkin kriterler ve kabul edilecek belgeler ile iş deneyim belgelerine ilişkin diğer hususlar idari şartnamede yer almaktadır.
 
4.2.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen; A/IV Gurubu işler, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
                                     
4.2.3. Mezuniyet belgeleri/diplomalar:
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olanların diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
 
5. İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 
7. İhale dokümanının görülmesi ve alınması:
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve CD ortamında 250,00.-TL(İkiyüzelli Türk Lirası) bedel karşılığı Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Birlik Odası Yerköy/YOZGAT adresinden temin edilebilir.  İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını almaları zorunludur.
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Birlik Odası Yerköy/YOZGAT adresine elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Yerköy Köylere Hizmet Götürme Birliği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
13. Teklif kapsamında sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu ekler, taşımaları gereken kriterler ve değerlendirilmeleri ile ilgili diğer hususlar İdari Şartnamede yer almaktadır.
 
 
 
 
                                                                                                                                         Tuncay DURSUN
                                                                                                                                              Kaymakam
                    Birlik Başkanı                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
24.04.2018.Birlik Memuru  Sinan YILDIZ
24.04.2018 Birlik  Müdürü Veysel KOÇAK