T.C
ÇİÇEKDAĞI KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği
İHALE İLANI
Çiçekdağı İlçe Özel İdare Şantiyesinde ve birlik hizmet bürosunda çalıştırılmak üzere 10 ay süreli 7 kişilik hizmet alım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 maddesi gereğince Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin
a) Adresi
:
Hükümet Konağı Çiçekdağı / Kırşehir
b) Telefon ve faks numarası
:
0-386-612 2006
c) Elektronik Posta Adresi
:
 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
 

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Çiçekdağı İlçe Özel İdare Şantiyesinde ve Birlik Hizmet Bürosunda çalıştırılmak üzere 10 ay süreli 7 kişilik hizmet alım işi
b) Yapılacağı yer
:
Çiçekdağı Kaymakamlığı Toplantı Salonu
c) Süresi
:
10 ay

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Hükümet Konağı Çiçekdağı / Kırşehir
b) Tarihi ve saati
:
07.03.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.1.6. Katılımcı ihaleye konu işlerin tamamını kapsayan ilan tarihinden önce düzenlenmiş ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Belgesi,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge.
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamuda yapılmış personel işleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
250,00 TL (İkiyüzelli TL) karşılığı Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinden satın alınabilir.
7.2. Teklifler en geç 07 / 03 / 2019 Perşembe günü  saat 13.45’e kadar Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınaverilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilciler ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından verilir. Posta yolu ile yapılan teklifler kabul edilmeyecektir.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kaman Köylere Hizmet Götürme Birliğinin adresine elden teslim edilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
14-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 26 / 02 / 2019
İlan Olunur.
2